Verkoops- en leveringsvoorwaarden
van Sprangers NV

 

1. De goederen worden vervoerd op risico van de koper.

2. Na ondertekening van de leveringsbon zijn de goederen aanvaard. Klachten betreft onzichtbare gebreken bij levering zijn slecht aanvaardbaar tot 8 dagen na levering en dienen om geldig te zijn, per aangetekend schrijven gemeld te worden.

3. Indien vooraf niet schriftelijk overeengekomen, kan het uitlopen van de vooropgestelde levertijd nooit aanleiding geven tot schadevergoeding .

4. De geleverde goederen blijven eigendom van Sprangers NV tot alle facturen betaald zijn.

5. Indien vooraf niet schriftelijk overeengekomen, kan er geen vergoeding geëist worden voor verkeerdelijk of slecht werk. De klant kan alleen eisen het materiaal in de toestand zoals geleverd, in te ruilen voor ander materiaal of te herbewerken. Goederen worden nooit teruggenomen indien er door de klant reeds acties zijn ondernomen voor doorverkoop of afkeur door diens klant.

6. Alle afhalingen en leveringen zijn contact te betalen. Eventueel kan een latere betaling worden toegepast, indien de offerte en/of factuur de andere betalingstermijn vermeld.

Bij niet betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het openstaand saldo en een intrestvergoeding van 9,5% vanaf de dag volgend op het verstrijken van de betalingstermijn.

7. Sprangers NV is in de mogelijkheid om, zonder voorafgaande verwittiging, leveringen of prestaties te staken indien betalingstermijnen zijn overschreden.

8. Elke betwisting van welke aard ook, zal beslecht worden worden door de Rechtbank, bevoegd voor de locatie van de maatschappelijke zetel van Sprangers NV.